Academic Organization

Academic Organization


The First Academic Committee on Intelligence and Computing


Director: Li Keqiu


Deputy Director: Feng Zhiyong


Members: Feng Wei,

                 Hu Qinghua, Han Yahong,

                 Liao Shizhong,

                 Tao Wenyuan,

                 Wei Jianguo,

                 Wang Longbiao,

                 Wang Wenjun,

                 Zhang Jiawan

 WeChat

Contact Us

Address:Building 55, College of Intelligence and Computing, Tianjin University Beiyangyuan Campus, No. 135 Yaguan Road, Jinnan District, Tianjin, 300350
Email:coic@tju.edu.cn

Copyright©2017 College of Intelligence and Computing