Representative Publications


[1] Multimodal Fusion on Low-quality Data: A Comprehensive Survey,
Qingyang Zhang, Yake Wei, Zongbo Han, Huazhu Fu, Xi Peng, Cheng Deng, Qinghua Hu, Cai Xu, Jie Wen, Di Hu, Changqing Zhang,
[LINK][CODE]

[2] Predictive Dynamic Fusion,
Bing Cao, Yinan Xia, Yi Ding, Changqing Zhang, Qinghua Hu,
Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML) (CCF推荐A类会议), 2024. [LINK][CODE]

[3] ID-like Prompt Learning for Few-Shot Out-of-Distribution Detection,
Yichen Bai, Zongbo Han, Changqing Zhang*, Bing Cao, Xiaoheng Jiang, Qinghua Hu,
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (CCF推荐A类会议), 2024. [LINK][CODE]

[4] Test-time Adaption against Multi-modal Reliability Bias,
Mouxing Yang, Yunfan Li, Changqing Zhang, Peng Hu, Xi Peng,
The 12th International Conference on Learning Representations (ICLR) (机器学习顶级会议), 2024. [LINK][CODE]

[5] Uncertainty-inspired Open Set Learning for Retinal Anomaly Identification,
Meng Wang, ..., Changqing Zhang, ..., Xinjian Chen, Haoyu Chen, Huazhu Fu,
Nature Communications (IF: 16.6), 2023. [LINK][CODE]

[6] Semantic Invariant Multi-view Clustering with Fully Incomplete Information,
Pengxin Zeng, Mouxing Yang, Yiding Lu, Changqing Zhang, Peng Hu, Xi Peng,
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE T-PAMI) (CCF推荐A类期刊, SCI一区期刊, IF: 24.314), 2023. [LINK][CODE]

[7] Fairness-guided Few-shot Prompting for Large Language Models,
Huan Ma, Changqing Zhang*, Yatao Bian, Lemao Liu, Zhirui Zhang, Peilin Zhao, Shu Zhang, Huazhu Fu, Qinghua Hu, Bingzhe Wu*,
The Thirty-seventh Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) (CCF推荐A类会议), 2023. [LINK][CODE]

[8] Provable Dynamic Fusion for Low-Quality Multimodal Data,
Qingyang Zhang, Haitao Wu, Changqing Zhang*, Qinghua Hu, Huazhu Fu, Joey Tianyi Zhou, Xi Peng,
Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML) (CCF推荐A类会议), 2023. [LINK][CODE]

[9] dugMatting: Decomposed-Uncertainty-Guided Matting,
Jiawei Wu, Changqing Zhang*, Zuoyong Li*, Huazhu Fu, Xi Peng, Joey Tianyi Zhou,
Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML) (CCF推荐A类会议), 2023. [LINK][CODE]

[10] Calibrating Multimodal Learning,
Huan Ma, Qingyang Zhang, Changqing Zhang*, Bingzhe Wu*, Huazhu Fu, Joey Tianyi Zhou, Qinghua Hu,
Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML) (CCF推荐A类会议, Oral Paper), 2023. [LINK][CODE]

[11] UMIX: Improving Importance Weighting for Subpopulation Shift via Uncertainty-Aware Mixup,
Zongbo Han, Zhipeng Liang, Fan Yang, Liu Liu, Lanqing Li, Yatao Bian, Peilin Zhao, Bingzhe Wu*,Changqing Zhang*, Jianhua Yao*,
The Thirty-sixth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) (CCF推荐A类会议), 2022. [LINK][CODE]

[12] Trusted Multi-View Classification with Dynamic Evidential Fusion,
Zongbo Han, Changqing Zhang* Huazhu Fu and Joey Tianyi Zhou,
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE T-PAMI) (CCF推荐A类期刊, SCI一区期刊, IF: 16.389), 2022
[LINK][CODE]

[13] Multimodal Dynamics: Dynamical Fusion for Trustworthy Multimodal Classification,
Zongbo Han, Fan Yang, Junzhou Huang, Changqing Zhang* and Jianhua Yao*,
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (CCF推荐A类会议), 2022. [LINK][CODE]

[14] Trustworthy Long-tailed Classification,
Bolian Li, Zongbo Han, Haining Li, Huazhu Fu and Changqing Zhang*,
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (CCF推荐A类会议), 2022. [LINK][CODE]

[15] Trustworthy Multimodal Regression with Mixture of Normal-inverse Gamma Distributions,
Huan Ma, Zongbo Han, Changqing Zhang*, Huazhu Fu, Joey Tianyi Zhou and Qinghua Hu,
The Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) (CCF推荐A类会议), 2021. [LINK][CODE]

[16] Trusted Multi-View Classification,
Zongbo Han, Changqing Zhang*, Huazhu Fu, Joey Tianyi Zhou,
The 9th International Conference on Learning Representations (ICLR) (机器学习顶级会议), 2021. [LINK][CODE]

[17] Uncertainty-Aware Multi-View Representation Learning,
Yu Geng, Zongbo Han, Changqing Zhang*, Qinghua Hu,
The Thirty-Five AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) (CCF推荐A类会议), 2020. [LINK][CODE]

[18] Deep Partial Multi-View Learning,
Changqing Zhang, Yajie Cui, Zongbo Han, Joey Tianyi Zhou, Huazhu Fu and Qinghua Hu,
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE T-PAMI) (CCF推荐A类期刊, SCI一区期刊, IF: 17.861),
DOI: 10.1109/TPAMI.2020.3037734. [LINK][CODE]

[19] Generalized Latent Multi-View Subspace Clustering,
Changqing Zhang*, Huazhu Fu, Qinghua Hu*, Xiaochun Cao, Yuan Xie, Dacheng Tao and Dong Xu,
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE T-PAMI) (CCF推荐A类期刊, SCI一区期刊, IF: 17.861),
DOI: 10.1109/TPAMI.2018.2877660. [LINK][CODE]

[20] A Fast Adaptive k-means with No Bounds,
Shuyin Xia, Daowan Peng, Deyu Meng, Changqing Zhang, Guoyin Wang, Elisabeth Giem, Wei Wei and Zizhong Chen,
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE T-PAMI) (CCF推荐A类期刊, SCI一区期刊, IF: 17.861),
DOI: 10.1109/TPAMI.2020.3008694. [LINK]

[21] Tensorized Multi-View Subspace Representation Learning,
Changqing Zhang, Huazhu Fu, Jing Wang, Wen Li, Xiaochun Cao, Qinghua Hu,
International Journal of Computer Vision (IJCV) (CCF推荐A类期刊, SCI一区期刊), [LINK]

[22] CPM-Nets: Cross Partial Multi-View Networks,
Changqing Zhang, Zongbo Han, Yajie Cui, Huazhu Fu, Joey Tianyi Zhou, and Qinghua Hu,
The Thirty-third Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) (CCF推荐A类会议, Spotlight Paper, ~3%), 2019. [LINK][CODE]

[23] AE^2-Nets: Autoencoder in Autoencoder Networks,
Changqing Zhang*, Yeqing Liu, Huazhu Fu,
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (CCF推荐A类会议, Oral Paper, ~5.6%), 2019. [LINK][CODE]

[24] Latent Multi-view Subspace Clustering,
Changqing Zhang, Qinghua Hu, Huazhu Fu, Pengfei Zhu and Xiaochun Cao,
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)(CCF推荐A类会议, Spotlight Paper, ~8%), 2017: 4333-4341.
[LINK][CODE][DATA]

[25] Low-Rank Tensor Constrained Multiview Subspace Clustering,
Changqing Zhang, Huazhu Fu,Si Liu,Guangcan Liu and Xiaochun Cao,
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)(CCF推荐A类会议), 2015: 1582--1590. [LINK] [CODE][DATA]

[26] Diversity-induced Multi-View Subspace Clustering,
Xiaochun Cao,Changqing Zhang*, Huazhu Fu, Si Liu and Hua Zhang,
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)(CCF推荐A类会议), 2015: 586-94. [LINK] [CODE][DATA]

[27] Flexible Multi-view Dimensionality co-Reduction,
Changqing Zhang, Huazhu Fu, Qinghua Hu, Pengfei Zhu and Xiaochun Cao,
IEEE Transactions on Image Processing (IEEE T-IP)(CCF推荐A类期刊, SCI一区期刊, IF: 6.790), 2017, 26 (2): 648-659. [LINK][CODE][DATA]

[28] Infant Brain Development Prediction with Latent Partial Multi-View Representation Learning,
Changqing Zhang, Ehsan Adeli, Zhengwang Wu, Gang Li, Weili Lin and Dinggang Shen,
IEEE Transactions on Medical Imaging (IEEE T-MI) (CCF推荐B类期刊, SCI二区期刊, IF: 7.816),
DOI: 10.1109/TMI.2018.2874964. [LINK]

[29] FISH-MML: Fisher-HSIC Multi-View Metric Learning,
Changqing Zhang, Yeqing Liu, Qinghua Hu, Yue Liu, Xinwang Liu and Pengfei Zhu,
The Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) (CCF推荐A类会议), 2018: 3054-3060. [LINK][CODE]

[30] Multi-Layer Multi-View Classification for Alzheimer's Disease Diagnosis,
Changqing Zhang, Ehsan Adeli, Tao Zhou, Xiaobo Chen and Dinggang Shen,
The Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) (CCF推荐A类会议), 2018: 4406-4413. [LINK]

[31] Constrained Multi-view Video Face Clustering,
Xiaochun Cao, Changqing Zhang*, Chengju Zhou, Huazhu Fu and Hassan Foroosh,
IEEE Transactions on Image Processing (IEEE T-IP)(CCF推荐A类期刊, SCI一区期刊, IF: 6.790), 2015, 24(11): 4381-4393. [LINK][CODE]

[32] SPL-MLL: Selecting Predictable Landmarks for Multi-Label Learning,
Junbing Li, Changqing Zhang*, Pengfei Zhu, Baoyuan Wu, Lei Chen and Qinghua Hu,
European Conference on Computer Vision (ECCV) (CCF推荐B类会议), 2020. [LINK]