Associate Professor

Wang XiuJin

05/30/2019 11:04

Name:Wang XiuJin

Professional Title:Associate Professor                    

Department:School of Computer Science and Technology       

Main courses:Assembly Language            

Tutor type:                

Email:wxiujin@tju.edu.cn                        

Research field:            

Research Interests: 

Personal Website:http://cic.tju.edu.cn/faculty/wangxiujin/wangxiujin.htm        


WeChat

Contact Us

Address:Building 55, College of Intelligence and Computing, Tianjin University Beiyangyuan Campus, No. 135 Yaguan Road, Jinnan District, Tianjin, 300350
Email:coic@tju.edu.cn

Copyright©2017 College of Intelligence and Computing